trainer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,074 jobs
  Yanet Asia PTE CO.,LTD's banner
  Yanet Asia PTE CO.,LTD's logo
  Pathumwan
  • งานบริการและบริหารหน้าร้านสาขา
  • ควบคุมและดูแลฝึกสอนพนักงานในร้านให้ตรงตามมาตราฐาน
  • มุ่งเน้นการทำยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายของร้าน
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s banner
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s logo
  Pranakorn
  • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
  • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Next