traditional trade
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 69 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + โบนัส 1-3 เดือน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • หาลูกค้ารายใหม่ (น้ำมันเครื่อง) ตามเป้าหมาย
  • บริหารลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
  • ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (มีรถยนต์ให้)
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Channel Marketing Manager / Trade Marketing

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Next