trade marketing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 906 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด On Trade อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขายได้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next