toa paint thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ประสบการณ์ด้านการฉีดขึ้นรูปอย่างน้อย 6 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคในกระบวนการฉีดถัง
  • ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา