the prodigy thailand co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  The Prodigy Group Co., Ltd.'s banner
  The Prodigy Group Co., Ltd.'s logo

  General Admin

  The Prodigy Group Co., Ltd.
  BangnaTHB 10K - 16K /month
  • ปวช/ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการบริหารและการจัดการ
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการและธุรการ
  • มีทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Admin and Accounts Executive (AR)

  The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.
  KlongtoeyTHB 16K - 20K /month
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานดี