thainakarin hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo
  Bangna
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ในสายงาน (HRM&HRD) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ติดกรอบ ชอบความท้าทาย
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo
  Bangna
  • พศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
  • มีประสบการณ์ ด้านความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน