thailand professional qualification institute public organization
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
  พญาไท
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีความสามารถด้านบริหารงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้ความสามารถในงานด้านการบัญชี บุคคล พัสดุ