thai solar energy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Solar Energy Public Company Limited's banner
  Thai Solar Energy Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม