thai hospital products co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s banner
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ผู้ที่มีความรู้ทางด้านพยาบาล OR
  Novartis (Thailand) Limited's banner
  Novartis (Thailand) Limited's logo
  Wattana
  • ผู้แทนยา (เขตกทมและโรงพยาบาลรัฐบาล/โรงเรียนแพทย์)
  • ผู้แทนยา ตจว (เขตภาคเหนือ หรือ ภาคใต้)
  • ผู้แทนยา ไฮบริด (เขตกทม+ภาคใต้+กลาง)