thai hachiban co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s banner
  Thai Hachiban Co., Ltd.'s logo
  Pranakorn
  • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
  • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง