thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 6 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากรให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 0-1 ปี
  • มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชีและภาษีอากร
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  CentralTHB 55K - 70K /month
  • ดูแลการขาย Wholesales & OMT พื้นที่ภาคตะวันตก
  • พัฒนาและขายช่องทางการขายพิเศษพื้นที่ภาคตะวันตก
  • ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขาย
  Next