thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 74 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  JatuchakTHB 25K - 34,999 /month
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายสินค้า
  • มีความรู้ความเข้าใจช่องทาง Modern Trade
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปฏิบัติงาน Reception ในอาคารของบริษัท
  • ต้อนรับผู้มาเยี่ยม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  Huaykwang
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Company Secretary เลขานุการบริษัท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  Next