• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์
  • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจา

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?