• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน

05-Jul-20

 

Applied
  • installation and maintenance Telecom Equipment
  • Degree in Electrical Engineering, Telecommunicatio
  • Experience in supervise installation team or subco

03-Jul-20

 

Applied
  • Technical Skills as CCTV Product/Network Telecom
  • 1 Year Experience in Network Engineer Roles
  • Good Command of English

02-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?