technician
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,062 jobs
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's banner
  Triumph Motorcycles (Thailand) Limited's logo
  Chonburi
  • จบการศึกษาระดับปวส. ด้านไฟฟ้า/ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักร CNC
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 16K - 19,999 /month
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิคส์
  • รับจบใหม่ , สามารถทำงานตามพื้นที่ของลูกค้าได้
  • มีสวัสดิการ,โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี และตรวจสุขภาพ
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangkokTHB 20K - 44,999 /month
  • เงินเดือน 20-40K ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ
  • - Mechanical technician (ช่างเทคนิคทางกล)
  • ช่างไฟฟ้า (Electrical technician)
  Next