technical sales engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 910 jobs
  Suthee United Carbon Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer/พนักงานขาย

  Suthee United Carbon Co., Ltd.
  Meenburi
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • บริษัทมีค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษา ประกันรถยนต์
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Others
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  Next