talent manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา
  Next