talent manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  Com7 Public Company Limited's banner
  Com7 Public Company Limited's logo
  BangnaTHB 45K - 55K /month
  • ทรัพยากรบุคคล, สรรหาบุคลากร
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคคลากร
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา
  Next