talent acquisition
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 393 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 25K - 35K /month
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  • สามารถทำงานงานล่วงเวลาได้
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • สรรหาตำแหน่งที่หลากหลายตามโจทย์ธุรกิจ
  • มากกว่าการสรรหา คือ การเรียนรู้และเข้าใจภาพงาน HR
  • บรรยากาศการทำงานที่เน้นการเรียนรู้ รับฟังความเห็น
  Next