• วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี สายงานการโรงแรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • opearational risk
  • report, Basel
  • banking, audit, measurement

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?