• ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำคู่มือการใช้งานพร้อมฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน

5 hours ago

 

Applied
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านระบบบริหารคุณภาพ

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Experience in .NET application development
 • Knowledge of Relational Database Concept

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

22-Jun-18

 

Applied
 • Developer Programmer
 • IT computer engineer
 • Java, C#, Angular, Node JS, Python,C++,GO,Solidity

21-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • To design and developer business IT applications
 • To review/ recommend soltuions with BA, developers
 • To support as 3rd tier in production issue

20-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Java
 • Experience w/ design&development of microservices
 • Maintain existing servies on Cloud(AWS)

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้C# .NET application
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 Year Exp./Newly Graduate is welcome
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • Opportunitiy to develop software for Big Companies

20-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Make quality products
 • Make testing easier by using tools
 • Work smart on innovative projects

19-Jun-18

 

Applied
 • MC Payment (Thailand)
 • Java Application Developer
 • Salary – Negotiable

18-Jun-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or higher
 • At least 3-5 years of experience
 • Positive thinking and good working as a team

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Web Developer
 • Web Programmer, .Net Programmer
 • C#.Net, VB.Net, Oracle, MS SQL Server

18-Jun-18

 

Applied
 • Java, .Net, MS SQL and Report Tools
 • writing SQL queries for SQL Server or another
 • use version control software such as SVN

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied