supalai public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้องานก่อสร้าง/โยธา 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องงานวัสดุก่อสร้าง