strategic planning
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,281 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสานงานได้ดี นำเสนอดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  Next