strategic manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 533 jobs
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Prakket
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป บริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ
  • Risk Management, COSO, BCM 22301, TQA, TQM, ISO
  • Management Level / ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหารงาน BSC และKPI
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s banner
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
  Next