srithai superware public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Ratburana
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์งานด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Ratburana
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Ofiice เป็นอย่างดี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี