sous chef
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC Incoming
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล