somboon advance technology pcl
  Suggestions will appear below the field as you type
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • ป.ตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนธุรกิจ
  • มีความรู้ ในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรรมยานยนต์ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี Toeic 600+