software system analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 231 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • ประสบการณ์การบริหารโครงการ และบริหารผู้ใต้บังคับชา
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Programmer
  Aurora Design Co., Ltd.'s banner
  Aurora Design Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • พัฒนา และปรับปรุงระบบ POS / Dynamic AX 2012
  • เขียนคู่มือ และแนะนำระบบต่างๆให้ USER ได้
  • แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์
  Next