siam winery trading plus co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo

  Production Supervisor (Base on Samutsakorn)

  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตอาหาร
  • มีความรู้เรื่องระบบ ISO9001,14001,GHPs & HACCP
  • มีภาวะการเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นกะได้
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  Donmuang
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน 1 ปี
  • ประสานงานในการรับวางบิล จ่ายเช็ค นำส่งรายงานภาษี
  • หากมีประสบการณ์ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ