siam winery trading plus co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  Donmuang
  • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP
  • มีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ด้าน FMCG, ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย On Trade
  • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้,มีรถเป็นของตัวเอง
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ดูแลร้านสะดวกซื้อ และร้านผับบาร์
  • กระตุ้นยอดขาย,จัดเรียงสินค้า, ติดตามสต็อคและยอดขาย
  • มองหาโอกาสในการวางสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย