siam piwat simon co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s logo

  Brand Activation Section Manager

  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.
  Pathumwan
  • วางแผนการสื่อสารการตลาดทั้ง Online และ Offline
  • วางแผนการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆ ตลอดทั้งปี
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ตรวจสอบ ออกแบบและพัฒนาการรายงาน ด้านวิศวกรรม
  • ควบคุม, ตรวจสอบ,ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  Next