siam commercial bank public co. ltd. scb
  Suggestions will appear below the field as you type
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์จัดทำรายงาน NAV
  • เข้าใจงานด้านบัญชี ภาษีอากร ในธุรกิจ บลจ.
  • สามารถทำงบการเงินรายเดือน ค่าใช้จ่ายของกองทุนได้
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับ กลต.
  • มีความรู้เรื่องหนังสือชี้ชวนและเอกสารกองทุนต่างๆ
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มี Single License หรือมี IP License
  • มีความรู้ด้านกองทุนรวม ประสบการณ์งานบริการ 2 ปี
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next