siam bioscience co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  Production Operator

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  Bangyai
  • การศึกษา : ปวส. หรือ ต่ำกว่า ปวส.
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านผลิตยาปราศจากเชื้อ
  • ควบคุม ดูแล ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือ