shinawatra university
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Shinawatra University's banner
  Shinawatra University's logo
  Ladlumkaew
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิ
  • สามารถสืื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวจสุขภาพ