senior marketing executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  WHITELINE ACTIVATION COMPANY LIMITED's logo

  Event Marketing Executive (Junior and Senior level)

  WHITELINE ACTIVATION COMPANY LIMITED
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์สายงานอีเวนท์อย่างน้อย 1 ปี
  • ชอบความสนุกท้าทาย รักการเรียนรู้ ประสานงานเก่ง
  • ลูกค้าคือคนสำคัญ แต่พนักงานคือคนสำคัญกว่าสำหรับเรา