• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

15 hours ago

 

Applied
 • 3 years experiences in Marketing / Digital MKT.
 • 5 years in International Business Development
 • Manage the implementation of marketing & PR plan

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • airlines
 • air ticket travel agency
 • online travel agent

14-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Strong knowledge in Export Food products.
 • Experience in USA,EU or Asia market
 • Proficiency in English

13-Jun-18

 

Applied
 • Business Development
 • accident & health insurance
 • 10 years of experience

12-Jun-18

Salary negotiable

Applied