• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ACCA and CIA certificates preferred
 • 5+ y internal audit/internal control/investigation
 • Engineering delivery, procurement, logistics

18-Sep-18

 

Applied
 • 5 years of experience in internal audit tasks
 • Promote internal control mindset and awareness
 • Review processes and internal controls

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

14-Sep-18

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Business Admin
 • 5 years' experience in Internal Audit
 • Certificate in CPA CIA orCISA will be advantage

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • 5 years of experience in internal audit, internal
 • ACCA and CIA certificates preferred

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied