• Insurance Knowledge
 • Product & Business Development
 • At least 2 years direct experience

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • ร่วมกำหนดแนวคิด กลยุทธ์ธุรกิจ
 • แสวงหาโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษาการลงทุน
 • ออกแบบนโยบาย แผนพัฒนาธุรกิจ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Having knowledge of ISO 14001
 • Having 3-5 years of work experience in SHE
 • Proactive and systematic thinking

13-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.