• ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
  • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
  • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

11-Oct-19

 

Applied
  • At least 7-10 years experiences in QA in garments
  • Good leadership and Strong analytical and has anal
  • Good in English Communication Skill, both speaking

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?