• ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับ AE และ AO
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in SAP (MM, PP, SD, FI, CO)
 • Experience in Server/PC system, Software

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงาน Laser
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years of experiences in Accounting
 • Experiences in Listed company is a big plus

21-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ใงานบริหารงานระดับหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Aug-19

 

Applied
 • Financial Planning & Investment Analyst
 • Male or Female, age 28-35 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting,Finance

20-Aug-19

 

Applied
 • Coordinate with customer (Japan, Hong Kong)
 • Confirm orders and related documents
 • Control and update progress

20-Aug-19

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ขับรถยกได้

20-Aug-19

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ
 • ปวส.เครื่องกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อมฯลฯ
 • ทำงานเป็นกะได้/ใช้โปรแกรมWord/Excel ได้ดี

20-Aug-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1 year in the field of computer maintenance
 • To solve the problem of IT
 • Bachelor's degree in Computer

19-Aug-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
 • ควบคุมทีมงานวิจัย

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Budget control, project management, procurement
 • Background in Accounting, Business Administration
 • Good presentation&interpersonal skills in English

19-Aug-19

 

Applied
 • Manage sales & sales team for revenue growth
 • Strong achievement driven.
 • Sales & key account management

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไป
 • สามารถใช้ SAP ได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

18-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Strategy Planning
 • วางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • การวางแผนธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและกำหนดกิจ

17-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย3ปีด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต มนุษยสัมพันธ์ดี

17-Aug-19

 

Applied
 • ดูแลกลยุทธ์การตลาดกลุ่ม VG & Import Seafood
 • วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้และการพัฒนาบุคลากรตามหลัก Competency
 • พัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายวิชาชีพ (Career paths)

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน/บัญช๊/เศรษฐศาสตร์
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • มีความรู้ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านระบบคุณภาพ

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • ควบคุมการงานซ่อมบำรุง บอยเลอร์

13-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • 3 ปี ด้านบัญชีงบประมาณ
 • SAP

08-Aug-19

Salary negotiable

Applied