secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 919 jobs
  ADVICE IT INFINITE CO., LTD.'s logo
  Prakket
  • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • มีประสบการณ์ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/เลขานุการบริษัท
  • ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 16K - 24,999 /month
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทำงาน 5 วัน
  Next