secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 244 jobs
  Samutprakarn > Muang
  • เงินสวัสดิการค่ารักษา/ค่าเล่าเรียนบุตร ปีละ 10,000
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปี
  Creatus Corporation Limited's banner
  Creatus Corporation Limited's logo
  Bangkor-laem
  • มีประสบการณ์เลขานุการ
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาทั้งการพูดและการเขียนดี
  • มีความพร้อมในการทำงาน
  Next