scotch industrial thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior Sales Operation Executive

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • บริหารทีมขายหน้าร้านทั้ง MT และ TT(เขตต่างจังหวัด)
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และมีรถส่วนตัว
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Operation Supervisor- Small Format

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • เงินเดือนประจำ + Incentive
  • ค่าเสื่อมรถ+ค่าน้ำมัน+ค่ามือถือ
  • เดินทางตรวจตลาดได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbuathong
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ , เครื่องกล
  • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้
  • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. 17.00 น.
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbuathong
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์บริหารร้านอาหาร ระดับผู้จัดการร้าน
  • สามารถใช้Computer โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Group Key Account Manager

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์การบริหารการขายสินค้ากลุ่มอาหาร
  • มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Channel Marketing Manager / Trade Marketing

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 5 ปี ใน FMCG
  • มีทักษะในด้านการบริหารหมวดหมู่สินค้าในร้านค้า