scb securities co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ตรงด้าน FP&A
  • มีประสบการณ์ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีอากร
  • ่มีประสบการณ์เรื่องงบประมาณ OPEX และ CAPEX
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์การทำแผนธุรกิจบริษัท
  • สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจและการลงทุน
  • จัดทำความคืบหน้า Corporate KPI งบประมาณ แผนกลยุทธ์
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับ กลต.
  • มีความรู้เรื่องหนังสือชี้ชวนและเอกสารกองทุนต่างๆ
  Next