scb securities co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมงาน 5 ปี
  • รักงานขายและงานบริการ
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
  Next