scb asset management co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s banner
  SCB Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
  • ไม่ได้สังกัดเป็นพนักงานประจำ สถาบันการเงินใด ๆ
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมงาน 5 ปี
  • รักงานขายและงานบริการ
  Next