sc asset corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์
  • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์งานขาย Telesales อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถพูดจาโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี