• สามารถเขียน Code, SQL, Python หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

14-Feb-20

 

Applied
 • Good to have experience on R, Python
 • Good to have Banking Experience
 • Good to have VDMML Skill

13-Feb-20

 

Applied
 • Good to have Actuarial Science experience
 • Good to have banking experience
 • Good to have RFW/ MIP/ BRM

13-Feb-20

 

Applied
 • Exciting learning exposure
 • International footprint
 • Opportunity to work with the global team

21-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?