sand m global co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มี ปสก.พัฒนาสูตรนมจากถั่วต่างๆ
  • เคยทำงาน R&D ในสายอุตสาหกรรมนมอย่างน้อย 3 ปี
  • จบวิศวกรรมอาหาร หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • มีประสบการณ์พัฒนาสูตรเยลลี่ กัมมี่ ลูกอมใหม่ๆ
  • เคยทำงานในสาย Confectionery อย่างน้อย 3 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 35K - 55K /month
  • เจาะตลาดเพื่อพัฒนายอดขายลูกค้าร้านยาที่เป็น Chain
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้ารายหลัก (Key Account)
  • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
  • มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติประยุกต์
  • จัดหา Suppliers ที่มีคุณภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชอบทำงาน Lab ผสมสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ
  • มีปสก.ทำงาน R&D ในสายธุรกิจเครื่องดื่มอย่างน้อย2ปี
  • จบป.ตรี วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มี ปสก.ตรวจ Proof สีงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า 2 ปี
  • มี ปสก.ด้านการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์
  • จบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 55K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วางแผน จัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (BOM)
  • ทำ Management Report
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • มีประสบการณ์ด้านProduction Planning อย่างน้อย 3 ปี
  • จบสถิติประยุกต์, วิศวกรรม
  • มีความยืดหยุ่นสูงปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • สามารถเขียนบทความ และเรียบเรียงเนื้อหาได้ดี
  • แนบตัวอย่างผลงานที่เคยทำ
  • มีความสนใจด้านงานเขียนด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 10 ปี
  • วางแผนพัฒนา %Yield and Loss ระหว่างกระบวนการผลิต
  • เพิ่่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  BangyaiTHB 25K - 35K /month
  • มีปสก.หัวหน้างานผลิตอาหาร หรือผลิตยาอย่างน้อย 3 ปี
  • วางแผน ควบคุม พัฒนาทีมงานผลิต
  • พัฒนา Productivity และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • ชอบทำ Lab พัฒนาสินค้าใหม่ที่ทำจากสมุนไพร
  • จบปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีประสบการณ์สกัด / วิเคราะห์สารสำคัญจากสมุนไพร