sales marketing manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 941 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การขาย หรือสาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอาหารเสริม สุขภาพ ช่องทางMT
  SON OF WOOD CO., LTD.'s banner
  SON OF WOOD CO., LTD.'s logo
  BangbuathongTHB 30K - 44,999 /month
  • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
  • ต้องการความท้าทาย กล้าที่จะลองสิ่งใหม่
  • พร้อมที่จะโตไปกับเรา และก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัท
  Royal Plus Public Company Limited's banner
  Royal Plus Public Company Limited's logo
  Bangkhuntien
  • ธุรกิจเครื่องดื่ม
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า5 ป๊
  Next