sales development
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,185 jobs
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทุกสาขาวิชา หรืออื่นๆ
  • มีประสบการณ์ขายหรือผลงานที่โดดเด่นที่ผ่านมา
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
  NUMBER 24 CO., LTD.'s banner
  NUMBER 24 CO., LTD.'s logo
  BangrakTHB 16K - 25K /month
  • มีประสบการณ์ขายและบริการลูกค้า
  • มีทักษะการเจรจา ประสานงานดีเยี่ยม และใช้ภาษาอังกฤษ
  • เงินเดือน+เงินจูงใจตามยอดขาย ประกันสุขภาพ อาหารฟรี
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • เรียนรู้ธุรกิจครบวงจร ก้าวสู่ Management Level
  • สนใจการขาย การตลาด แบรนด์ Ecommerce พัฒนาธุรกิจ
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ ผู้นำGen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next