• มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
 • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การอบรม การนำเสนอ

11-Dec-18

 

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • ติดตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูล

11-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ย
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in IT
 • Working knowledge of Operational Risk Management
 • Strong knowledge and understanding of information

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or Master degree in Economics
 • Minimum 3 years of experience in banking
 • Having knowledge in SAS/SQL is a plus

10-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ย
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit policy for Unsecured Lending products
 • Risk portfolio management strategy
 • Manage the Key Risk Indicators development

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

07-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • 2-5 ปีด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, PowerPoint และ VBA

07-Dec-18

 

Applied
 • Check & control credit application
 • Executed and check the disbursement, credit limit
 • Trade Finance Operation experienced is a plus

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Management Officer
 • Experienced project IT implementation in Banking
 • Good interpersonal & excellent communication skill

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management
 • บริหารความเสี่ยง
 • บัญชี

07-Dec-18

 

Applied
 • easure absolute risk and relative risk
 • Product and process risk analysis
 • Propose risk management policy and framework

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

06-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management
 • มีความรู้ด้าน COSO

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท สาขาการเงินการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษานโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงาน
 • ตรวจสอบและติดตามตามข้อมูลความเสี่ยง

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Economics, Finance & Other
 • 3 years’ experience in risk management
 • Conduct & risk assessments

06-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ย
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied