resource management
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,741 jobs
  Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.'s banner
  Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 45K - 54,999 /month
  • วางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ
  • มีประสบการณ์ HRMตั้งแต่ 5ปี ขึ้นไป
  • Salary 40K Up ทำงาน จ-ศ ประกันชีวิต
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s banner
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 44,999 /month
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การสรรหาพนักงาน, นัดหมายสัมภาษณ์งาน, เอกสารการจ้าง
  • มีประสบการ์ณทางงานบุคคลและงานธุรการ 2 ปีขึ้นไป
  Next